1. INFORMÁCIE O TLAČIARNI

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Váry s.r.o., IČO: 47 517 824, so sídlom v Trnave, Botanická 7, PSČ 917 08, zapísanej v obchodnom registri pod Vložkou číslo: 33691/T vedenou na Okresnom súde v Trnave (ďalej len „Váry s.r.o.“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.vary.sk a sk.vary.sk (ďalej len „web“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ) a zákazníkov tlačiarne, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. Tlačiareň pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Tlačiareň vymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Ing. Lenka Váryová, ochrancasukromia@vary.sk.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Vo Váry s.r.o. spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení vašej objednávky na pobočke, alebo pri  registrácii a objednávke na webe.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Váry s.r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Váry s.r.o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Váry s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi Váry s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Váry s.r.o. vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov a propagáciu Váry s.r.o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Váry s.r.o. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Váry s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie www.vary.sk. Upozorňujeme, že registráciu na Váry s.r.o. môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.3. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Váry s.r.o. spracováva Váry s.r.o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Váry s.r.o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci Váry s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov vo Váry s.r.o. na e-mailovej adrese ochrancasukromia@vary.sk.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Váry s.r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Váry s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Váry s.r.o.

5.2. Váry s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Váry s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré Váry s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Váry s.r.o. využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., DHL Parcel Slovensko s.r.o. (zaistenie dopravy)
 • WooCommerce, Inc. (nástroje pre on-line predaj)
 • The Rocket Science Group, LLC (zaistenie e-mailingu)

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Váry s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Váry s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom Váry s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Váry s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Váry s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Váry s.r.o. vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Váry s.r.o. a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Váry s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Váry s.r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Váry s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Váry s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Váry s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Váry s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Váry s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Váry s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Váry s.r.o. k inému subjektu, kedy Váry s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci Váry s.r.o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Váry s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Váry s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Váry s.r.o. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Váry s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Váry s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na Váry s.r.o. emailom na adresu ochrancasukromia@vary.sk, alebo na telefónnom čísle +421 905 243 066.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 5. 2018.